[MJava] Titan Protection Spigot(10)

Titan, Now most powerfull