PAPI-Covid19Tracker 2.0

An PlaceholderAPI expansion that adds stats on COVID-19

 1. etrubi1
  etrubi1
  5/5,
  Version: 1.1
  Rất hay, tôi sẽ thêm vào server của tôi để học sinh sinh viên đi học lại có thể tự theo dõi được số ca mắc tại Việt Nam. Ủng hộ toàn phần.
 2. MaxJoker
  MaxJoker
  3/5,
  Version: 1.0
  01.04 21:19:30 [Server] WARN [PlaceholderAPI] Error when fetching data
  01.04 21:19:30 [Server] INFO java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 403 for URL: https://thevirustracker.com/free-apiountryTotal=VN
  01.04 21:19:30 [Server] INFO at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream0(HttpURLConnection.java:1894) ~[?:1.8.0_191]
  01.04 21:19:30 [Server] INFO at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(HttpURLConnection.java:1492) ~[?:1.8.0_191]
  01.04 21:19:30 [Server] INFO at sun.net.www.protocol.https.HttpsURLConnectionImpl.getInputStream(HttpsURLConnectionImpl.java:263) ~[?:1.8.0_191]
  01.04 21:19:30 [Server] INFO at java.net.URL.openStream(URL.java:1045) ~[?:1.8.0_191]
  01.04 21:19:30 [Server] INFO at me.hsgamer.covid19trackerexpansion.JSONUtils.readJsonFromUrl(JSONUtils.java:27) ~[PAPI-Covid19Tracker.jar:1.0]
  01.04 21:19:30 [Server] INFO at me.hsgamer.covid19trackerexpansion.task.impl.CountryStats.run(CountryStats.java:21) [PAPI-Covid19Tracker.jar:1.0]
  01.04 21:19:30 [Server] INFO at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:59) [Spigot.jar:git-PaperSpigot-"4c7641d"]
  01.04 21:19:30 [Server] INFO at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.scheduler.CraftAsyncTask.run(CraftAsyncTask.java:53) [Spigot.jar:git-PaperSpigot-"4c7641d"]
  01.04 21:19:30 [Server] INFO at org.github.paperspigot.ServerSchedulerReportingWrapper.run(ServerSchedulerReportingWrapper.java:23) [Spigot.jar:git-PaperSpigot-"4c7641d"]
  01.04 21:19:30 [Server] INFO at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) [?:1.8.0_191]
  01.04 21:19:30 [Server] INFO at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) [?:1.8.0_191]
  01.04 21:19:30 [Server] INFO at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_191]