SkillsAPI 1.0

DO NOT USE

 1. G_K-
  Native Minecraft Version:
  Legacy (< 1.13)
  Tested Minecraft Versions:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  DO NOT USE