Premium ☛ Boss™ - Custom Monsters and Animals on Your Server - Now Supports Dragons! [1.8.9 - 1.15.2]...

Discussion in 'Resource Discussion' started by kangarko, Sep 5, 2017.

 1. [21:32:17] [Timer-79/INFO]: [0;30;1m[21mBOSS [0;30;1m//[0;37;22m Boss 1.0.2-DEV encountered a coM8! Please check your error.log and report this issue with the information in that file.[m
  [21:32:17] [Timer-79/WARN]: me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....coM8: Report / Unexpected class me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....CoM3: me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\[email protected]
  [21:32:17] [Timer-79/WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....lPT9.nul(SourceFile:14)
  [21:32:17] [Timer-79/WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....COn.nul(SourceFile:23)
  [21:32:17] [Timer-79/WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....com2.deserialize(SourceFile:74)
  [21:32:17] [Timer-79/WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....com2.deserialize(SourceFile:69)
  [21:32:17] [Timer-79/WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....CoM3.llllIlllIIIllIIlllIllllIIIlllllIIlIlllIlIIIIlllIlIIlllIlIIIIIIlIIIIllIIlIlIIllllIlIlIIlllIllIIlllIllllIIIlIlIIllIlllIllIIIIlllIIllIlIIIlIIIllIIIlIIllIlIllIIIIIIIIIIlIlIlllIIlIlllllIllIlIlIIIllIIlIIllIIIllllIllIlIIIIlIIlIlllllIIIllIlIlllIIllIIlIIllIlllllllIlllllIlIIIlIlIllIlllIIlllllIlIllIllIIIlIlIlIlIlIIlllIIlllIllllIlIIIIIIIlIIIIllIllIlIIlIlllIIIllIIIIIIllIIllIIlIllIlIIlIllIIIllIlIIllIllllIllIIllIlIlIlllllllIIllIIIllIIIlIlIllllIllIIlllIlIlIIlllIllIlIIlIllIllIlIIlllllIIIlllIllIlIIllIlIllIIIIlIlI(SourceFile:64)
  [21:32:17] [Timer-79/WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....CoM3.int(SourceFile:53)
  [21:32:17] [Timer-79/WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....CoM3.lIlIIlllIlllIllllIIlllllIllllIllIIIllIIllIlIIIIIlllIIlIllllIIIIllIlllllIlIllllIIIIllIlllIllIIlIIllllllllIIlllllIlllIIIlIIlllllIlIIIIIlllIllIIlIIlIllIlIIIIlIIIlIIllIIIlllIIlIIIlIIIIlIIllllIllIIllIllIlIIlIIlIlIllIllllllIIlIIIlllIIlIllIIlIIIIIIIIlIIIlIIllIlllIlIllIlIlIlIlIlIIIIlIlIllIllIIIIlllllllllIlIIlIlIIlIllIlllllIIlIIlIIllllIlllIIllIlllIlIlIlIlIIlIlIlllIlIllIlIlllIIIlIlIlIllIllIIlllIIllllIIllllllIlIIllIlllIIllIIllllllllllIIlllIllllllIlllIlIllIIIIllIlllllIIlllIllIlllllIllIllIlIllllllIllIllllIIl(SourceFile:79)
  [21:32:17] [Timer-79/WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....CoM3.IIllIIlIlIIIllIlIlIlllllIllIlllllllllIIIlIIIIlIlllllIIIllIllIlIIIllIIIlIIIllIIlIIIlllIIIlIlIllllIlIlIlIIlIIlIIlllIIlIIIIIllIllllIIIlIlIllllIIlllIllIIIlllIIIIIIlIIIIlIIlIlIIIlIllIllIIIIIIIllllIlIlIIlllllllIlIIllIlIlIlIllllllIlIllIIlIlIlllIlllllIlllIlIlIllllllIIlIllllIllIlIlIIIIlIllIllllIllllIlllIIIllIIIllllIIlIIIIlIllllIllllIIlIIlllIIllllllllIIlIIllIlIIlIlIIlIIIIllIIIIlIllIIIlIIllIllIIIllIllllllIIIIlIllllIllIlIlIllIlllIlIlIlIllIIlIIIlllllIllIIIlllllIlIllIllIlIIlIllIIIlIIIllllIIIIIlIIllllIlIlIlllI(SourceFile:35)
  [21:32:17] [Timer-79/WARN]: at me.kangarko.boss.api.lib.AutoUpdateMap.lambda$new$0(SourceFile:21)
  [21:32:17] [Timer-79/WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....LPt2$1.run(SourceFile:32)
  [21:32:17] [Timer-79/WARN]: at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
  [21:32:17] [Timer-79/WARN]: at java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
  [21:32:37] [Timer-79/INFO]: [0;30;1m[21mBOSS [0;30;1m//[0;37;22m Boss 1.0.2-DEV encountered a coM8! Please check your error.log and report this issue with the information in that file.[m
  [21:32:37] [Timer-79/WARN]: me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....coM8: Report / Unexpected class me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....CoM3: me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\[email protected]
  [21:32:37] [Timer-79/WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....lPT9.nul(SourceFile:14)
  [21:32:37] [Timer-79/WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....COn.nul(SourceFile:23)
  [21:32:37] [Timer-79/WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....com2.deserialize(SourceFile:74)
  [21:32:37] [Timer-79/WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....com2.deserialize(SourceFile:69)
  [21:32:37] [Timer-79/WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....CoM3.llllIlllIIIllIIlllIllllIIIlllllIIlIlllIlIIIIlllIlIIlllIlIIIIIIlIIIIllIIlIlIIllllIlIlIIlllIllIIlllIllllIIIlIlIIllIlllIllIIIIlllIIllIlIIIlIIIllIIIlIIllIlIllIIIIIIIIIIlIlIlllIIlIlllllIllIlIlIIIllIIlIIllIIIllllIllIlIIIIlIIlIlllllIIIllIlIlllIIllIIlIIllIlllllllIlllllIlIIIlIlIllIlllIIlllllIlIllIllIIIlIlIlIlIlIIlllIIlllIllllIlIIIIIIIlIIIIllIllIlIIlIlllIIIllIIIIIIllIIllIIlIllIlIIlIllIIIllIlIIllIllllIllIIllIlIlIlllllllIIllIIIllIIIlIlIllllIllIIlllIlIlIIlllIllIlIIlIllIllIlIIlllllIIIlllIllIlIIllIlIllIIIIlIlI(SourceFile:64)
  [21:32:37] [Timer-79/WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....CoM3.int(SourceFile:53)
  [21:32:37] [Timer-79/WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....CoM3.lIlIIlllIlllIllllIIlllllIllllIllIIIllIIllIlIIIIIlllIIlIllllIIIIllIlllllIlIllllIIIIllIlllIllIIlIIllllllllIIlllllIlllIIIlIIlllllIlIIIIIlllIllIIlIIlIllIlIIIIlIIIlIIllIIIlllIIlIIIlIIIIlIIllllIllIIllIllIlIIlIIlIlIllIllllllIIlIIIlllIIlIllIIlIIIIIIIIlIIIlIIllIlllIlIllIlIlIlIlIlIIIIlIlIllIllIIIIlllllllllIlIIlIlIIlIllIlllllIIlIIlIIllllIlllIIllIlllIlIlIlIlIIlIlIlllIlIllIlIlllIIIlIlIlIllIllIIlllIIllllIIllllllIlIIllIlllIIllIIllllllllllIIlllIllllllIlllIlIllIIIIllIlllllIIlllIllIlllllIllIllIlIllllllIllIllllIIl(SourceFile:79)
  [21:32:37] [Timer-79/WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....CoM3.IIllIIlIlIIIllIlIlIlllllIllIlllllllllIIIlIIIIlIlllllIIIllIllIlIIIllIIIlIIIllIIlIIIlllIIIlIlIllllIlIlIlIIlIIlIIlllIIlIIIIIllIllllIIIlIlIllllIIlllIllIIIlllIIIIIIlIIIIlIIlIlIIIlIllIllIIIIIIIllllIlIlIIlllllllIlIIllIlIlIlIllllllIlIllIIlIlIlllIlllllIlllIlIlIllllllIIlIllllIllIlIlIIIIlIllIllllIllllIlllIIIllIIIllllIIlIIIIlIllllIllllIIlIIlllIIllllllllIIlIIllIlIIlIlIIlIIIIllIIIIlIllIIIlIIllIllIIIllIllllllIIIIlIllllIllIlIlIllIlllIlIlIlIllIIlIIIlllllIllIIIlllllIlIllIllIlIIlIllIIIlIIIllllIIIIIlIIllllIlIlIlllI(SourceFile:35)
  [21:32:37] [Timer-79/WARN]: at me.kangarko.boss.api.lib.AutoUpdateMap.lambda$new$0(SourceFile:21)
  [21:32:37] [Timer-79/WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....LPt2$1.run(SourceFile:32)
  [21:32:37] [Timer-79/WARN]: at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
  [21:32:37] [Timer-79/WARN]: at java.util.TimerThread.run(Unknown Source)

  i chance drop
   
 2. [10:52:47 WARN]: java.lang.NullPointerException
  [10:52:47 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....lpT7.<init>(SourceFile:11)
  [10:52:47 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....COM8.nul(SourceFile:147)
  [10:52:47 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....lPt9.nul(SourceFile:21)
  [10:52:47 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....aUX$void.nul(SourceFile:908)
  [10:52:47 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....C.onInvClick(SourceFile:62)
  [10:52:47 WARN]: at com.destroystokyo.paper.event.executor.asm.generated.GeneratedEventExecutor436.execute(Unknown Source)
  [10:52:47 WARN]: at org.bukkit.plugin.EventExecutor$1.execute(EventExecutor.java:44)
  [10:52:47 WARN]: at co.aikar.timings.TimedEventExecutor.execute(TimedEventExecutor.java:78)
  [10:52:47 WARN]: at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:62)
  [10:52:47 WARN]: at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.fireEvent(SimplePluginManager.java:517)
  [10:52:47 WARN]: at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:502)
  [10:52:47 WARN]: at net.minecraft.server.v1_11_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:1898)
  [10:52:47 WARN]: at net.minecraft.server.v1_11_R1.PacketPlayInWindowClick.a(SourceFile:33)
  [10:52:47 WARN]: at net.minecraft.server.v1_11_R1.PacketPlayInWindowClick.a(SourceFile:10)
  [10:52:47 WARN]: at net.minecraft.server.v1_11_R1.PlayerConnectionUtils.lambda$ensureMainThread$0(PlayerConnectionUtils.java:14)
  [10:52:47 WARN]: at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
  [10:52:47 WARN]: at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
  [10:52:47 WARN]: at net.minecraft.server.v1_11_R1.SystemUtils.a(SourceFile:46)
  [10:52:47 WARN]: at net.minecraft.server.v1_11_R1.MinecraftServer.D(MinecraftServer.java:839)
  [10:52:47 WARN]: at net.minecraft.server.v1_11_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:403)
  [10:52:47 WARN]: at net.minecraft.server.v1_11_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:763)
  [10:52:47 WARN]: at net.minecraft.server.v1_11_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:661)
  [10:52:47 WARN]: at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
  [10:52:47 INFO]: BOSS // Error clicking in menu void{}

  me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....coM8: Report / Unexpected class me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....CoM3: me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\[email protected]
  [10:55:24 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....lPT9.nul(SourceFile:14)
  [10:55:24 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....COn.nul(SourceFile:23)
  [10:55:24 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....com2.deserialize(SourceFile:74)
  [10:55:24 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....com2.deserialize(SourceFile:69)
  [10:55:24 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....CoM3.llllIlllIIIllIIlllIllllIIIlllllIIlIlllIlIIIIlllIlIIlllIlIIIIIIlIIIIllIIlIlIIllllIlIlIIlllIllIIlllIllllIIIlIlIIllIlllIllIIIIlllIIllIlIIIlIIIllIIIlIIllIlIllIIIIIIIIIIlIlIlllIIlIlllllIllIlIlIIIllIIlIIllIIIllllIllIlIIIIlIIlIlllllIIIllIlIlllIIllIIlIIllIlllllllIlllllIlIIIlIlIllIlllIIlllllIlIllIllIIIlIlIlIlIlIIlllIIlllIllllIlIIIIIIIlIIIIllIllIlIIlIlllIIIllIIIIIIllIIllIIlIllIlIIlIllIIIllIlIIllIllllIllIIllIlIlIlllllllIIllIIIllIIIlIlIllllIllIIlllIlIlIIlllIllIlIIlIllIllIlIIlllllIIIlllIllIlIIllIlIllIIIIlIlI(SourceFile:64)
  [10:55:24 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....CoM3.int(SourceFile:53)
  [10:55:24 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....CoM3.lIlIIlllIlllIllllIIlllllIllllIllIIIllIIllIlIIIIIlllIIlIllllIIIIllIlllllIlIllllIIIIllIlllIllIIlIIllllllllIIlllllIlllIIIlIIlllllIlIIIIIlllIllIIlIIlIllIlIIIIlIIIlIIllIIIlllIIlIIIlIIIIlIIllllIllIIllIllIlIIlIIlIlIllIllllllIIlIIIlllIIlIllIIlIIIIIIIIlIIIlIIllIlllIlIllIlIlIlIlIlIIIIlIlIllIllIIIIlllllllllIlIIlIlIIlIllIlllllIIlIIlIIllllIlllIIllIlllIlIlIlIlIIlIlIlllIlIllIlIlllIIIlIlIlIllIllIIlllIIllllIIllllllIlIIllIlllIIllIIllllllllllIIlllIllllllIlllIlIllIIIIllIlllllIIlllIllIlllllIllIllIlIllllllIllIllllIIl(SourceFile:79)
  [10:55:24 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....CoM3.IIllIIlIlIIIllIlIlIlllllIllIlllllllllIIIlIIIIlIlllllIIIllIllIlIIIllIIIlIIIllIIlIIIlllIIIlIlIllllIlIlIlIIlIIlIIlllIIlIIIIIllIllllIIIlIlIllllIIlllIllIIIlllIIIIIIlIIIIlIIlIlIIIlIllIllIIIIIIIllllIlIlIIlllllllIlIIllIlIlIlIllllllIlIllIIlIlIlllIlllllIlllIlIlIllllllIIlIllllIllIlIlIIIIlIllIllllIllllIlllIIIllIIIllllIIlIIIIlIllllIllllIIlIIlllIIllllllllIIlIIllIlIIlIlIIlIIIIllIIIIlIllIIIlIIllIllIIIllIllllllIIIIlIllllIllIlIlIllIlllIlIlIlIllIIlIIIlllllIllIIIlllllIlIllIllIlIIlIllIIIlIIIllllIIIIIlIIllllIlIlIlllI(SourceFile:35)
  [10:55:24 WARN]: at me.kangarko.boss.api.lib.AutoUpdateMap.lambda$new$0(SourceFile:21)
  [10:55:24 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....LPt2$1.run(SourceFile:32)
  [10:55:24 WARN]: at java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:555)
  [10:55:24 WARN]: at java.util.TimerThread.run(Timer.java:505)
  [10:55:24 INFO]: BOSS // Boss 1.0.2-DEV encountered a coM8! Please check your error.log and report this issue with the information in that file.
   
 3. Hey, sure! You can specify how likely is the chance for each Boss to spawn naturally. This can be different for each world. You can also specify other criteria such as what regions (from Boss, Residence, Factions, Towny, WorldGuard, etc... see the overview :))

  @p82183645 I am on it. Please next time use pastebin.com because it is much easier to read :)
   
 4. I have addressed it and fixed it! :)
   
 5. kangarko updated ☛ Boss ~ Unbelievable Custom Monsters ►LAUNCH SALE ◄ with a new update entry:

  1.0.3

  Read the rest of this update entry...
   
 6. Is there a discord server for your "community" ? ^^
   
 7. creeper damage no work
  and
  Is it set to turn off monster check props?

  drop chance no work
  i set 100% no drop

  health no work
  upload_2017-9-8_21-4-27.png ]
  upload_2017-9-8_21-4-50.png
   
  #27 p82183645, Sep 8, 2017
  Last edited: Sep 8, 2017
 8. 1. What do you mean by Creeper Damage? Boss does not alter the explosions native creepers make.
  2. What do you mean by "monster check props"?
  3. I have just tested all settings, including drop chances and health. Don't rely on a third party plugin that shows the mob's health. Test it by setting the health to 1 and try to punch the mob. If they die instantly, it means that the health has been set.

  What Minecraft server version are you using?

  Make sure to check console for errors.

  We have the most adorable PM and GitHub customer service. When I don't work on my computer, I'd like to focus fully on the other task, hence no Discord for the time being. It would give the same response rates anyway.
   
 9. i'd buy this just because is made by kangarko :p it is a guarantee of quality!
   
  • Friendly Friendly x 1
 10. How long is the sale going to be?
   
 11. Hi,
  When i'm creating a Zombie Boss, i have only 3 skills in the GUI, is this normal?
  Should i modify the YML file to add more Skills?
   
 12. What version of minecraft are you using ?
   
 13. I'm using Spigot version 1.12.1
   
 14. Menu error: Open the menu using /b menu, click on the emerald to go to the create menu, then click on the nether star icon:

  [19:28:44 INFO]: Braleth issued server command: /b menu
  [19:29:20 INFO]: BOSS // Boss 1.0.4-DEV encountered an aUx! Please check your error.log and report this issue with the information in that file.
  [19:29:20 INFO]: BOSS // Error clicking in menu LPT8{}
  [19:29:20 WARN]: me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....aUx: Report / Item must be a monster egg not ItemStack{NETHER_STAR x 1, UNSPECIFIC_META:{meta-type=UNSPECIFIC, display-name=§fMenu Information, lore=[§7 , §7§7Select what kind of monster, §7§7this Boss should represent.], ItemFlags=[HIDE_ENCHANTS, HIDE_ATTRIBUTES, HIDE_UNBREAKABLE, HIDE_DESTROYS, HIDE_PLACED_ON, HIDE_POTION_EFFECTS], Unbreakable=true}}
  [19:29:20 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....lpt3.nul(SourceFile:19)
  [19:29:20 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....cOm4.nul(SourceFile:51)
  [19:29:20 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....ab$this.nul(SourceFile:103)
  [19:29:20 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....LPT8.nul(SourceFile:46)
  [19:29:20 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....A.nul(SourceFile:197)
  [19:29:20 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....D.onInvClick(SourceFile:62)
  [19:29:20 WARN]: at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  [19:29:20 WARN]: at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
  [19:29:20 WARN]: at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  [19:29:20 WARN]: at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
  [19:29:20 WARN]: at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:302)
  [19:29:20 WARN]: at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:62)
  [19:29:20 WARN]: at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.fireEvent(SimplePluginManager.java:499)
  [19:29:20 WARN]: at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:484)
  [19:29:20 WARN]: at net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:1878)
  [19:29:20 WARN]: at net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInWindowClick.a(SourceFile:33)
  [19:29:20 WARN]: at net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInWindowClick.a(SourceFile:10)
  [19:29:20 WARN]: at net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnectionUtils$1.run(SourceFile:13)
  [19:29:20 WARN]: at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
  [19:29:20 WARN]: at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
  [19:29:20 WARN]: at net.minecraft.server.v1_12_R1.SystemUtils.a(SourceFile:46)
  [19:29:20 WARN]: at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.D(MinecraftServer.java:748)
  [19:29:20 WARN]: at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:406)
  [19:29:20 WARN]: at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:679)
  [19:29:20 WARN]: at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:577)
  [19:29:20 WARN]: at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)


  Also tested clicking on the nether star "menu info" when using the GUI to set potion effects on a new mob:

  [19:34:41 INFO]: BOSS // Error clicking in menu void{}
  [19:34:41 WARN]: java.lang.NullPointerException
  [19:34:41 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....LpT5.<init>(SourceFile:11)
  [19:34:41 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....LPT7.nul(SourceFile:147)
  [19:34:41 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....cOM5.nul(SourceFile:21)
  [19:34:41 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....aUX$void.nul(SourceFile:908)
  [19:34:41 WARN]: at me.kangarko.boss.nul. ...\..\\\....D.onInvClick(SourceFile:62)
  [19:34:41 WARN]: at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor159.invoke(Unknown Source)
  [19:34:41 WARN]: at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  [19:34:41 WARN]: at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
  [19:34:41 WARN]: at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:302)
  [19:34:41 WARN]: at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:62)
  [19:34:41 WARN]: at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.fireEvent(SimplePluginManager.java:499)
  [19:34:41 WARN]: at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:484)
  [19:34:41 WARN]: at net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:1878)
  [19:34:41 WARN]: at net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInWindowClick.a(SourceFile:33)
  [19:34:41 WARN]: at net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInWindowClick.a(SourceFile:10)
  [19:34:41 WARN]: at net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnectionUtils$1.run(SourceFile:13)
  [19:34:41 WARN]: at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
  [19:34:41 WARN]: at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
  [19:34:41 WARN]: at net.minecraft.server.v1_12_R1.SystemUtils.a(SourceFile:46)
  [19:34:41 WARN]: at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.D(MinecraftServer.java:748)
  [19:34:41 WARN]: at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:406)
  [19:34:41 WARN]: at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:679)
  [19:34:41 WARN]: at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:577)
  [19:34:41 WARN]: at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)


  Encountered issues setting spawning requirements. It seems you can only set one (1) of the spawning conditions for light level, time of day or height. Also in testing, none of these three values are being reloaded from the config and updated in the GUI.

  Ex: Set the light level to 0 - 7. Chat response indicates this has been set, however the GUI still shows it as 0 - 15. Download and check the bossnamehere.yml config file and confirm light level is 0 - 7 in the file.

  Next, change the spawn height to something, say 60 - 70. Chat response indicates it's been changed, GUI doesn't update. Download the bossnamehere.ym config file and confirm the height value is set to 60 - 70, BUT the previous light level is now being reset to default of 0 - 15.

  Same thing happens if you set a time constraint. Text response indicates the change, no update to GUI and the config file confirms the other two constraints (light and height) have been reset to default values.


  Question about spawning: When a custom mob is spawned using this plugin.... are you always calling a thunder and lightning event at the spawn point? I can't find anything in the settings for it, but in a test world with weather disabled via Multiverse, I'm hearing thunder and seeing lightning strikes everywhere a test mob spawns.

  Even when the mob spawns underground, there is still a lightning strike.
   
  #36 Braleth, Sep 8, 2017
  Last edited: Sep 9, 2017
 15. Good plugin!

  Can you make mobs riding mobs appear from time to time around players?

  Thanks!
   
 16. Plugin created by creeper damage no work

  mobs pickup item true / false, can set?

  i use 1.11.2 The console does not have any errors


  drop chance
  upload_2017-9-9_12-6-29.png
  upload_2017-9-9_12-8-39.png

  no drop

  and
  CoreArena,boss can sup skillapi?

  CoreArena arena mobs name no display
   

  Attached Files:

  #38 p82183645, Sep 9, 2017
  Last edited: Sep 9, 2017
 17. Solved, was invalid format in yaml.
   
 18. I am considering replacing MythicMobs with this. However is there a set spawner function, where X amount of mobs can spawn every Y seconds out of a block? That is a major feature we would need for my server and didnt see mention anywhere.